• Zwroty i reklamacje

I. INFORMACJE OGÓLNE
Sprzedawcą towarów jest RO-MA Roman Matuszewski, Racibórz 47-400, ul. Rynek 4/19  NIP: 6391341003, REGON: 240623264.
II. REGULAMIN
RO-MA Roman Matuszewski realizuje sprzedaż i dostawę towarów prezentowanych w sklepie internetowym www.esmakiswiata.pl na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
III. SKLEP INTERNETOWY
 • Do korzystania z usług oferowanych przez RO-MA Roman Matuszewski. Klient powinien posiadać:
  • platformę sprzętową umożliwiającą dostęp do Internetu i wyświetlanie obrazów w rozdzielczości przynajmniej 1024x768 i 256 kolorach
  • dostęp do Internetu z przeglądarką internetową (min. Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari, Edge) z włączoną obsługą JavaSript
  • aktywne konto poczty elektronicznej
  • numer telefonu służący do kontaktu z pracownikami RO-MA Roman Matuszewski
 • RO-MA Roman Matuszewski nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, o której mowa w pkt. 1.
 • RO-MA Roman Matuszewski nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych przez RO-MA Roman Matuszewski z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.
IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 • W sklepie internetowym mogą zarejestrować się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 • Rejestracja jest możliwa przed rozpoczęciem przygotowywania zamówienia jak również po skompletowaniu zamówienia a przed jego ostatecznym potwierdzeniem przez Klienta.
 • Rejestracja polega na wypełnieniu formularza, utworzeniu własnego loginu i hasła a także akceptacji Polityki PrywatnościRO-MA Roman Matuszewski oraz niniejszego regulaminu, które są dostępne na stronie www.esmakiswiata.pl
 • W przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie rzetelności danych przedstawionych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji RO-MA Roman Matuszewski zastrzega sobie prawo do zawieszenia aktywacji założonego konta. Klient zostanie powiadomiony o zawieszeniu konta oraz przyczynach zawieszenia.
 • Klient ma możliwość do wprowadzenia zmian i poprawek do danych wprowadzonych w trakcie procesu rejestracji.
 •  
V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 • RO-MA Roman Matuszewski prowadzi sprzedaż towarów z restauracji zlokalizowanej pod adresem ul. Rynek 4/19, 47-400 Raibórz
 • RO-MA Roman Matuszewski prowadzi sprzedaż towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej. RO-MA Roman Matuszewski zastrzega, że dostępność towarów dla Klienta jest określana na podstawie podanego kodu pocztowego miejsca dostawy.
 • Dostawa produktów do Klientów realizowana przez RO-MA Roman Matuszewski odbywa się z wykorzystaniem firm kurierskich: DPD oraz InPost oraz DHL
 • RO-MA Roman Matuszewski może ograniczyć czasowo lub trwale asortyment towarów dostępnych w dostawie za pośrednictwem poszczególnej firmy kurierskiej. Ograniczenie dotyczy przede wszystkim produktów, które wymagają zachowania podczas dostawy specjalnych wymogów przechowywania lub ich termin przydatności do spożycia jest krótszy niż czas zakładany przez firmę kurierska na realizację zamówienia.
 • Jeżeli paczka przekracza wielkością lub wagą rozmiar przewidziany dla danego rodzaju transportu, RO-MA Roman Matuszewski zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju dostawy na odpowiedni rodzaj transportu.
 • Zamówienia z wybraną dostawą kurierem oraz poprzez paczkomat InPost zostaną wysłane w terminie wybranym przez Klienta podczas składania zamówienia.
VII. TOWARY
 • Informacje przedstawione na stronie www.esmakiswiata.pl (w tym w szczególności opis, skład, kaloryczność, waga netto, brutto) pochodzą od producentów towarów. RO-MA Roman Matuszewski sugeruje zapoznanie się Klienta z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu towaru.
 • Ceny towarów oraz koszty dostawy przedstawione na stronie internetowej www.esmakiswiata.pl dla osób fizycznych jak i firmowych klientów są cenami brutto (tj. zawierają podatek od towarów i usług) i są wyrażone w złotych polskich.
 • Ceny towarów przedstawione na stronie internetowej esmakiswiata.pl nie zawierają kosztów dodatkowych związanych z realizacją Zamówienia, które opisane są w niniejszym Regulaminie.
 • RO-MA Roman Matuszewski zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnej czy wyprzedaży a realizowane po ich wprowadzeniu realizowane na warunkach dotychczasowych.
 • Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona na stronie www.esmakiswiata.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym na stronie esmakiswiata.pl lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze strony esmakiswiata.pl
VIII. ZAMÓWIENIA KLIENTA
 • Klient składa ofertę zakupu towaru wybierając towary oferowane na stronie internetowej esmakiswiata.pl
 • Wybranie danego towaru odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”.
 • Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 • W przypadku dostaw realizowanych przez firmę kurierską klient nie ma możliwości wyboru terminu dostawy towarów.
 • Przyjęcie oferty Klienta na zakup towarów przez RO-MA Roman Matuszewski jest potwierdzane e-mailem wysłanym na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanym w jego danych rejestracyjnych. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • W przypadku braku zamówionego przez Klienta towaru, RO-MA Roman Matuszewski zrealizuje dyspozycję klienta dotyczącą postępowania w przypadku braku towarów, która została wyrażona podczas składania zamówienia.
 • Niezależnie od postanowień  RO-MA Roman Matuszewski może odstąpić od realizacji zamówienia, bez oferowania towaru zamienne, gdy ilość towaru zamówionego przez klientów przekracza dostępną ilość towaru i brak jest towaru o zbliżonych właściwościach i cenie.. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji klienci są informowanie w drodze mailowej na adres wskazany podczas składania zamówienia.
 • Klientowi przysługuje prawo do anulowania lub zmiany zamówienia.
  • Zamówienie można zmienić pod warunkiem, że informacja o zmianie zamówienia zostanie przekazana do RO-MA Roman Matuszewski wyłącznie za pośrednictwem strony www.esmakiswiata.pl.
  • Zamówienie można anulować pod warunkiem, że informacja o anulowaniu zamówienia zostanie przekazana RO-MA Roman Matuszewski wyłącznie za pośrednictwem strony www.esmakiswiata.pl lub poczty e-mail na adres: sklep@esmakiswiata.pl
 • RO-MA Roman Matuszewski nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z:
  • zaistnienia siły wyższej,
  • nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania;
  • przyczyn niezależnych od RO-MA Roman Matuszewski lub podmiotów przy pomocy których RO-MA Roman Matuszewski realizuje sprzedaż towarów
  • błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy;
  • braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 • Do każdego zamówienia RO-MA Roman Matuszewski wystawi klientowi fakturę VAT lub paragon fiskalny. Klient upoważnia RO-MA Roman Matuszewski do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. RO-MA Roman Matuszewski udostępnia klientowi fakturę VAT w „Panelu klienta” oraz przesyłka fakturę w formie pliku ‘pdf’ w wiadomości potwierdzającej zrealizowanie zamówienia.
 
 
 •  
XII. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARÓW
 • Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym towarem przy jego dostawie przed odbiorem.
 • Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności kodeksu cywilnego (art. 556 i następne).
 • Reklamacje można składać:
  • poprzez kontakt mailowy pod adresem sklep@esmakiswiata.pl
  • korespondencyjnie na adres RO-MA Roman Matuszewski, ul.Rynek 4/19, 47-400 Racibórz
 • Zwrot opakowań szklanych możliwy jest wyłącznie bezpośrednio w siedzibie firmy. Pracownik RO-MA Roman Matuszewski nie przyjmuje opakowań szklanych na wymianę.
 • W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji dotyczącego zamówienia Klient jest zobowiązany do wysłania e-maila na adres sklep@esmakiswiata.pl. RO-MA Roman Matuszewski skontaktuje się z Klientem przedstawiając decyzję pozytywną bądź negatywną w sprawie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Klient zostanie poproszony o podanie numeru konta bankowego, na który RO-MA Roman Matuszewski ma dokonać zwrotu kwoty wynikającej ze zgłoszonej reklamacji oraz zostanie wystawiona faktura korygująca.
XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 • Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając sprzedawcy tj. RO-MA Roman Matuszewski jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia zamówienia Klientowi.
 • Oświadczenie może zostać również przesłane do sprzedawcy tj.RO-MA Roman Matuszewski pocztą bądź drogą elektroniczną (e-mail).
 • Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia są wymienione w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 Prawa konsumenta, a w szczególności:
  • rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności spożycia;
  • rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dzienników, periodyki lub czasopisma;
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą a klient zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy – RO-MA Roman Matuszewski do zwrotu otrzymanego Towaru. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej w momencie powrotu paczki do magazynu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca –RO-MA Roman Matuszewski w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Klientowi w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata za dostarczony towar , chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
XIV. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest RO-MA Roman Matuszewski
 • PolskiRO-MA Roman Matuszewski gromadzi i przetwarza w celu realizacji obsługi i realizacji zamówień: imię nazwisko (lub nazwę firmy), adres (lub adresy) dostawy, adres e-mail, telefon.
 • RO-MA Roman Matuszewski. nie gromadzi danych dotyczących kart płatniczych wykorzystywanych przez Klienta do realizacji płatności.
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Wszelkie prawa do strony esmakiswiata.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
 • Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 • Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).
 • Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody RO-MA Roman Matuszewski, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.
 • Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Polski Koszyk sp. z o.o. a Klientem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 • Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie www.esmakiswiata.pl. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.